Studera EffektivtEn bidragande orsak till vilket studieresultat du får är den studieteknik som du använder. Det handlar om att planera sin studietid, studera på rätt sätt och sedan ta till sig kunskapen som krävs. Det finns ofta en stor fördel att se över delar av sin studieteknik för att därigenom förbättra och förändra den. Här nedan presenteras ett flertal tips gällande studieteknik och vad man bör tänka på.

Studieplanering

En av de viktigaste punkterna inom studieteknik är planering. Genom tydlig planering gällande vad, hur och när olika saker ska göras skapas förutsättningar för att hinna med allt. Det många studenter gör, när en studieplanering ska göras, är att de ser ut vissa dagar (eller delar av dessa) som studierna ska ske på.  Men allt för många nöjer sig där och avgör sedan på just den dagen vad som ska genomföras. Lika viktigt som det är att planera in när man ska studera är det att planera vad som ska göras. I annat fall är det stor risk att något missas eller att tidsbrist gör att enstaka saker bortprioriteras.

Anteckningsteknik

Det finns en rad olika tekniker att använda när anteckningar ska göras från litteratur, vid seminarium eller föreläsningar. Dessa tekniker gör att man både lättare tar till sig kunskapen vid föreläsningstillfället och att anteckningarna sedan lätt går att använda för att träna på kunskap inför tentamen. Mindmap eller en så kallad tankekarta, stödord eller sammanfattande meningar – vägarna är många att spara det allra viktigaste från en föreläsning. Det finns en stor fördel att testa flera av dessa anteckningstekniker. Men gör det inte bara en enda gång utan vid 3-4 tillfällen. Det är då man lättare kan utvärdera tekniken och avgöra om den är något som ska användas i framtiden eller inte.

Repetition

Det finns ett uttryck som är att ”repetition är kunskapens moder”. Det ligger väldigt mycket i det. Att planera in tid för repetition är grundläggande för att träna in den kunskap som behövs. När kunskap ska tränas in inför ett seminarium eller en tentamen är det viktigt att dela upp litteraturen i mindre delar/kapitel. Läs på kapitel efter kapitel och repetera hela tiden de tidigare kapitlen. Mycket ofta är litteraturen uppbyggd på ett sätt som gör att man måste behärska de första kapitlen helt för att kunna förstå de kommande. Därmed bör man framförallt repetera det som läses först.

Bearbeta texten

Att läsa litteratur är grunden för att klara av studierna. Men det handlar inte bara om att läsa utan att både förstå och ta till sig kunskapen. Den som bearbetar texten kommer få betydligt bättre resultat.

  • Försök först att se helheten och sambandet. Det handlar om att inte haka upp sig på små detaljer eller stanna upp för att försöka träna in specifika saker. Istället är det bättre att skapa sig en överblick över ämnet.
  • Sammanfatta med egna ord vad du läst. En stor fördel finns även om klasskamrater läser igenom sammanfattningen och kommenterar den.
  • Summera genom att ta ut nyckelord eller fraser som gör att du lättare kan återberätta kunskapen.

En sak i taget

Fokusera på en sak i taget. Allt pekar på att detta är den bästa vägen att gå även om det i arbetslivet ibland lyfts fram som något positivt att kunna ”hålla många bollar i luften”. Gör klart en uppgift i taget och läs en bok klart innan du påbörjar nästa. Skriv upp ett tydligt mål som ska uppnås innan något annat får genomföras. Det bör vara ett litet och tydligt mål som att läsa 30 minuter i boken eller skriva en sida på uppsatsen. Om du kommer på andra saker som behöver göras så skriv upp dessa på ett anteckningsblock och låt fokus sedan återgå till vad du för tillfället jobbar med.

Ta pauser

Att ta pauser är ett måste för att orka studera. Men planera in dem istället för att ta dem spontant. Det ger tydligare rutin och skapar en långsiktig studiero. Det är viktigt att både planera in korta och långa pauser. Med korta pauser hålls koncentrationen uppe betydligt längre. Det kan exempelvis handla om 5 minuters paus varje halvtimme. I detta fall kan det vara smart att ställa en klocka som markerar när det är dags för paus. Det kan upplevas som att pausen stör i ett pågående arbete men i längden gör dessa småpauser stor skillnad i koncentration och resultat.

Planera även in motion och fritid. Ett dike att hamna i är annars att all tid går till studier vilket i längden inte kommer att ge bra resultat. Genom att planera in när träningen ska genomföras blir den även till större sannolikhet av. Just motion är bevisat en faktor som ligger bakom goda studieresultat.